Lokale omroep en 'hun kindje'

omroep-microfoonwoensdag 25 maart 2015 13:50

De discussie over de extra bijdrage aan de lokale omroep RTV Stichtse Vecht is in volle gang. Het is een actueel onderwerp en daarom goed om enige woorden aan dit fenomeen te wijden. Er is echter ook een andere discussie die daar doorheen loopt, namelijk die van de benodigde creativiteit om oplossingen te vinden.

Het rijk stelt geld ter beschikking dat gemeenten verplicht aan een lokale omroep beschikbaar moeten stellen. Daarvoor is een goede reden. Het kan en mag niet zo zijn dat de ondersteuning van een lokale omroep zou kunnen afhangen van de mate waarin de lokale journalistiek meer of minder kritisch is over het bestuur van een gemeente. Deze verstrengeling van belangen mag niet optreden maar ook die indruk mag niet worden gewekt. Een goede reden om kritisch te zijn op het verstrekken van extra gelden naast deze landelijke bijdrage. Bij een niet verder verstrekken van zo'n bijdrage kan de indruk ontstaan, of in discussie daarover worden aangewend, dat er politieke argumenten aan het doorzetten of beëindigen van die extra bijdragen ten grondslag liggen.

Een andere kant is die van de extra functies die een lokale omroep biedt en het belang daarvan voor een samenleving. RTV Stichtse Vecht heeft een multimedia platform waardoor zij iedereen een plek biedt om zich te presenteren door middel van videoboodschappen. Dit is een functie naast die van het zijn van een journalistieke organisatie, wat een lokale omroep naar onze mening in eerste instantie is. Hetzij verzorger van een objectieve verslaggeving van alles wat voor inwoners interessant zou kunnen zijn, dan wel een kritische opinie op wat er zich op de verschillende gebieden afspeelt. Een multimedia platform is dus geen primaire taak van een omroep. Neemt niet weg dat de vrijwilligers van RTV Stichtse Vecht over een dergelijk platform heel enthousiast mogen zijn. Ook wij vinden het een mooi instrument.

En dan het spanningsveld van dat enthousiasme. Je wilt als gemeente goede ideeën met enthousiasme ontvangen. Voor de samenleving is het in het algemeen beter wanneer creativiteit of goede ideeën niet direct worden afgeremd of belemmerd. De ruimte om enthousiast te zijn moet te allen tijde worden gekoesterd. Dit geldt echter voor alle partijen in het wordingsproces van nieuwe initiatieven. Dat betekent juiste verwachtingen van beide kanten. De bedenker en toehoorder moeten elkaar de ruimte laten om onvoorwaardelijk enthousiast te kunnen zijn. Enthousiasme moet voor geen van beide partijen meteen verplichtingen met zich mee brengen. Dat vergt van de toehoorder een positieve houding tegenover suggesties en ideeën maar ook van de bedenker een open houding naar iedereen die en alles wat zou kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van zijn of haar idee.

RTV Stichtse Vecht zou zich als bedenker en levensgever van het multimedia platform niet moeten beperken tot een gemeente die wel enthousiast is maar mogelijk niet dé leverancier van extra financiële middelen. De gemeente is niet de enige bron van geld voor mooie ideeën. Aan de andere kant zouden we als gemeente(raad) creatiever kunnen omgaan met het vinden van oplossingen. De nu aan ons voorgelegde opties komen er in het kort op neer dat de gemeente 'wel of niet' extra geld geeft.

De ChristenUnie-SGP heeft echter geprobeerd de denkrichting te verleggen van de vraag 'Wel of niet' naar 'Hoe'. 'Hoe zou RTV Stcihste Vecht dit idee, hun kindje, verder kunnen koesteren en ontwikkelen'. 'Wel of niet' convergeert het denkproces, maakt het aantal opties kleiner. 'Hoe' divergeert dit denkproces, verbreedt het zoekveld naar mogelijkheden. Want er zijn legio mogelijkheden om de financiële middelen voor de ontwikkeling van het multimedia platform te vergroten. Ik denk nu even aan donateurs en crowdfunding maar er zijn er vast meer.

Ziet u als inwoner ook nog andere mogelijkheden om dit pareltje in Stichtse Vecht verder op te poetsen. Dit pareltje glimt al volop maar zou met draagvlak bij inwoners en organisaties mogelijk nog meer glans krijgen.

« Terug