ANBI ChristenUnie

Gegevens ANBI en giften ChristenUnie

Statutaire naam: Vereniging ChristenUnie Stichtse Vecht
RSIN: 816806810
KvK-nummer: 30192721

Post- en bezoekadres

3632 WX Weerestein 57, Loenen aan de Vecht

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de preambule.

ChristenUnie Stichtse Vecht heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting is op aanvraag beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Vacature   

Voorzitter 

Henk van Veen 

Secretaris 

Piet Hennipman 

Penningmeester 

Vacature

Alg. Adjunct

Jeannette Boersma 

Bestuurslid

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

In 2022 vergaderde het bestuur drie keer. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering;
  • het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
  • onderhouden van contact met het curatorium Egbert Schuurman-lezingen

In het verslagjaar was het weer mogelijk om een 'ouderwetse' Algemene Ledenvergadering te houden.

In het kader van de Coronapandemie is besloten om de geplande Egbert Schuurmanlezing uit te stellen maar is inmiddels in maart 2022 gehouden.

Het meer uitgebreide verslag treft u aan in onderstaande Bijlage.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden.

Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. 

De financiële informatie is opgenomen in de Bijlage.

De Bijlage bevat:

  1. Het bestuursverslag 2022
  2. De financiële informatie

U kunt de Bijlage inzien door hier te klikken.