Omgekeerd afval inzamelen onder de loep.

afval-scheiden-laura.jpgdinsdag 23 november 2021 15:08

Afval! We hebben er allemaal mee te maken, met het (gescheiden) opruimen van onze welvaartsresten. Begin er in gezelschap eens over dan is er genoeg gespreksstof. Dat geldt ook op gemeenteraadsniveau. Soms is een aankondiging van een kleine verhoging van afvalstoffenheffing al genoeg aanleiding voor een uitgebreid debat.

Recent heeft de Rekenkamercommissie haar rapport gepresenteerd over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de huidige Afvalvisie die in 2016 door de raad is vastgesteld. Een lijvig rapport van 65 pagina's. Op 30 november wordt dit rapport in de commissie besproken. Bij deze alvast een inkijk door onze fractie op dit rapport.

Kern van de Afvalvisie en het daarbij behorende Grondstoffenplan is om middels het zogeheten omgekeerd inzamelen de hoeveelheid restafval in 2022 fors terug te dringen. Dat laatste wil nog echter nog niet echt lukken. Er zijn daarvoor een aantal redenen. De uitrol van het omgekeerd inzamelen heeft vertraging opgelopen door politieke discussies achteraf over nut en noodzaak van het omgekeerd inzamelen. Ook het participatietraject kost meer tijd dan destijds werd verwacht.

Het rapport van de commissie geeft een goed beeld van de situatie. Het concludeert dat dankzij het feit dat het omgekeerd inzamelen al in een groot deel van Stichtse Vecht is ingevoerd, er meer afvalstoffen gescheiden worden aangeboden. De nieuwe wijze van inzamelen verloopt goed en de klachten over het inzamelen nemen na enkele weken/maanden sterk af. Al het nieuwe is nu eenmaal even wennen.

Omgekeerd inzamelen moest ook gaan leiden tot lagere afvalbeheerskosten. Mede door de forse investeringen in o.a. Nieuwe kliko's en ondergrondse containers is dat nog niet echt het geval. De totale beheerskosten liggen wel onder het landelijke gemiddelde maar vertonen een stijgende trend.

De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen aan de raad en het college. De raad wordt geadviseerd een raadswerkgroep in te stellen om de evaluatie van de huidige afvalvisie te begeleiden, kaders voor de volgende beleidsperiode te stellen, enz.. Het college wordt onder meer aanbevolen de prestatiedoelen bij te stellen, de communicatie naar bewoners te evalueren en de afhandeling van klachten te analyseren. Wat ons betreft allemaal punten om mee in te stemmen!

Tot slot. Om het omgekeerd inzamelen te laten slagen, en de hoeveelheid te verbranden restafval verminderen, moeten we hier wel allemaal aan mee werken! Kijk een kritisch naar uw eigen afval, wat valt er te scheiden en in welke kliko of container deponeer ik het? En kijk ook naar wat u koopt.

Leg de verantwoordelijkheid niet alleen bij de gemeente.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht