Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP 2022-2026

 • Inleiding

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • ChristenUnie en SGP zijn landelijke partijen met lokale verenigingen of afdelingen. In de gemeente Stichtse Vecht vormen zij samen één lokale fractie.
  • De ChristenUnie-SGP wil doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging willen we als christelijke fractie de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor onze gemeente en het welzijn van haar inwoners.
  • Het functioneren van de gemeente en haar relatie met inwoners is ons belangrijkste aandachtgebied. Wij behartigen enerzijds het algemeen belang, anderzijds hebben wij ook oog voor uw persoonlijk belang bij het bepalen van het gemeentelijk beleid.
  • Overheid en burgers hebben elkaar nodig. Wij vragen daarom u ook uw steentje bij te dragen aan de verdere groei en bloei van de gemeente Stichtse Vecht, ook door gebed.
  • In dit verkiezingsprogramma leest u per beleidsveld enige bijbels noties en uitgangspunten van de fractie ChristenUnie-SGP. Daarna per onderdeel onze visie en aansluitend daarop de praktische punten waarvoor wij ons de komende vier jaar willen inzetten.

  Maak gebruik van uw stemrecht

  • Wij roepen u op gebruik te maken van uw democratisch recht om te stemmen. Zo beïnvloedt u de richting waarin u wilt dat de gemeente Stichtse Vecht zich ontwikkelt. Wij zien uit naar de komende vier jaar. Mogen we daarbij op uw steun rekenen?
 • Uitgangspunten

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De ChristenUnie-SGP weet zich gebonden aan de Bijbelse opdracht “God lief te hebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf”. God heeft beloofd dat, wanneer wij hieruit leven en ernaar handelen, Hij Zijn zegen zal geven. Daarom geldt dit als richtsnoer voor al ons handelen, ook voor het gemeentelijk beleid in het besef, dat de bloei van onze gemeente in alles afhankelijk is van die zegen.
  • Vanuit deze overtuiging zetten we ons in voor een duurzame ontwikkeling van onze gemeente, een verantwoord rentmeesterschap, met daarbij steeds oog voor de kwetsbaren in de samenleving.
  • Op basis van deze uitgangspunten willen wij ons richten op het welbevinden van mensen en het vinden van hun plaats binnen de samenleving. Wij geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk weten en zorg dragen voor elkaar. ‘Niemand leeft voor zichzelf alleen en niemand mag aan zijn eigen lot worden over gelaten’. Daarom willen wij investeren in de sociale cohesie in wijken, buurten, dorpen en woonkernen en bewaken dat deze een eigen ‘identiteit’ kunnen behouden.
 • De rol van de overheid

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De ChristenUnie-SGP onderschrijft dat de overheid door God is ingesteld om in het publieke domein het goede te bevorderen, het kwade te bestrijden en de orde te handhaven. Dit gebeurt door middel van de inzet van politie en rechterlijke macht. Concreet betekent dit dat de overheid criminaliteit en overlast dient tegen te gaan, alsmede ongewenst gedrag op straat en vervuiling van onze leefomgeving dient te bestrijden. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.
  • Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een voorwaardenscheppende en een corrigerende functie van de overheid. Op een aantal belangrijke terreinen geeft zij grenzen aan, handhaaft die, normeert en kadert. Zo stelt zij kaders vast in de vorm van bestemmingsplannen en milieuwetgeving, faciliteert zij bij de bouw van woningen, scholen, maatschappelijke instellingen (onder andere verzorgings-, verpleeghuizen en bibliotheken) en bij het vinden van locaties voor bedrijven en zorgt zij voor het onderhoud van wegen.
  • De overheid dient erop toe te zien dat verbanden zoals gezinnen, scholen, kerkgenootschappen, maatschappelijke instellingen en bedrijven naar behoren kunnen functioneren binnen eigen verantwoordelijkheden. Zij treedt indien nodig, en waar dat gewettigd is, corrigerend op door in te grijpen in deze verbanden. De overheid dient maatschappelijke verbanden waar mogelijk te betrekken bij zowel het vormen als uitvoeren van haar beleid.
  • De overheid dient terughoudend te zijn als het gaat om taken die zij in de loop van de tijd om allerlei redenen heeft overgenomen, terwijl het geen essentiële overheidstaken zijn. Bij deze secundaire taken die de overheid soms overneemt, blijven maatschappelijke verbanden of (groepen van) burgers primair verantwoordelijk.
  • Dan zijn er taken die alleen zijdelings samenhangen met de publieke orde waarvan de overheid coördinatie en uitvoering heeft overgenomen. Deze taken dient de overheid waar mogelijk, weer volledig over te laten aan de samenleving en zich dan te beperken tot het geven van stimulansen.
 • Rentmeesterschap

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Bij alles wat wij doen worden wij geacht dat op een (economisch) verantwoorde, duurzame wijze te doen. Als gebruikers van Gods schepping worden wij geacht deze goed en verantwoord te beheren. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoorde en dus duurzame manier omgaan met die schepping.
  • Dit geldt echter net zo goed voor alle andere domeinen waarin de gemeente, maar ook u als inwoner, een verantwoordelijkheid draagt. Denk bijvoorbeeld ook aan duurzame relaties, verantwoorde zorg en oprechte belangstelling.
  • Duurzaam(heid) is wat de ChristenUnie-SGP betreft een criterium bij alles wat de gemeente, inwoners en bedrijven doen.
 • Bestuur

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De Bijbel roept de overheid op in alles dienstbaar, betrouwbaar en rechtvaardig te zijn. Zij wordt geacht als goed huisvader het beheer te voeren over alles wat onder haar verantwoordelijkheid is gesteld. Waaronder de financiële middelen en bijvoorbeeld de openbare ruimte.
  • De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Zij stelt vooraf kaders vast en controleert achteraf de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders dat het dagelijks bestuur van de gemeente is. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiezen de kiesgerechtigde inwoners de lokale vertegenwoordigers in de gemeenteraad.
  • College en raad hebben dus eigen verantwoordelijkheden, maar zijn samen verantwoordelijk voor het bestuur van onze gemeente. Wat hen moet verbinden is de zorg voor het algemeen belang en het welzijn van de inwoners van de wijken, buurten, dorpen en woonkernen. Praktisch betekent dit een overheid die:
   • dienstbaar is áán haar inwoners
   • zorgdraagt voor de veiligheid ván haar inwoners en
   • goed beheer voert námens haar inwoners
  • De ChristenUnie-SGP staat positief tegenover het opstellen van een raadswerkprogramma als alternatief van het coalitieakkoord of collegewerkprogramma ter bevordering van het dualisme in het gemeentebestuur.
 • Dienstbaar en geloofwaardig

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Een dienstbare overheid vraagt om dienstbare raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren. Deze dienstbaarheid is zowel gericht op inwoners en bedrijven als ook het algemeen belang en op de publieke gerechtigheid. Dit vraagt om visie, bestuurskracht, betrouwbaarheid en daadkracht, maar ook om een participatieve houding.
  • Een dienstbare overheid staat dicht bij haar inwoners. Voor bepaalde verantwoordelijkheden is zij echter aangewezen op samenwerkingen met organisaties en andere (buur)gemeenten.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Werk samen met inwoners en bedrijven op basis van vertrouwen en bewaak waar nodig.
   • Verminder de regeldruk.
   • Betrek inwoners en bedrijven zoveel mogelijk bij de totstandkoming van beleid.
   • Maak voor elke fase van participatie voor inwoners inzichtelijk wat hun aandeel daarin kan zijn.
   • Communiceer begrijpelijk en (ook) in een andere taal wanneer de situatie daarom vraagt.
   • Zorg dat bij alle vormen van communicatie rekening wordt gehouden met beperkingen van de ontvanger van deze informatie hetzij audiovisueel of anderszins.
   • Houd rekening met een voorlopig blijvende behoefte aan traditionele vormen van communicatie.
   • Breng gaandeweg alle processen onder de invloed van het kwaliteitsmanagementsysteem.
   • Meet tevredenheid regelmatig, over de gehele dienstverlening, en voer verbeteringen door.
   • Maak onderscheid tussen meldingen, klachten en bezwaren.
   • Luister naar meldingen, klachten en bezwaren van inwoners, neem ze serieus en reageer adequaat.
   • Bevorder de legitimiteit van bewonersorganisaties en bevorder dat zij zich blijven richten op het belang van álle inwoners in de wijk, buurt, dorp of woonkern waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
   • Neem bewonersorganisaties serieus en blijf kritisch bij het stellen van kaders en het verlenen van bevoegdheden.
   • Zorg voor voldoende expertise bij het opstarten van grootschalige projecten en samenwerkingsverbanden om risico’s en slagingskansen in kaart te brengen.
   • Bevorder de invloed van de gemeente Stichtse Vecht in de U10/16.
   • Maak bij een keuze voor samenwerking vooraf de afweging wat de meest passende partners zijn.
   • Versterk de rol van raadsrapporteurs in samenwerkingsverbanden.
 • Privacy en informatiebeveiliging

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Voor het vertrouwen in de overheid is van het grootste belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. De overheid moet zich bewust zijn van het belang van de informatie die zij bewaart. Informatiebeveiliging vraagt blijvend om aandacht.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Ga voort op de ingeslagen weg van voortdurende aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.
 • Financieën

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Bij de gemeentebegroting gaat het weliswaar om de financiën, maar uiteindelijk draait het om het verhaal achter de cijfers, het beleid. Beleid maken betekent keuzes maken. Het gemeentebestuur is verplicht om duidelijk te maken waaraan zij het geld uitgeeft én hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling en bloei van onze gemeente. De laatste jaren wordt hierom bij de controle van de gemeentelijke bestedingen steeds meer aandacht besteed aan de vraag of gelden doelmatig en rechtmatig zijn besteed. De ChristenUnie-SGP juicht deze ontwikkelingen toe.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Zorg voor een degelijk financieel beleid
   • Houd rechten (retributies) zoveel mogelijk kostendekkend.
   • Beoordeel subsidies op grond van maatschappelijk nut en zie er op toe dat zij een aanvullend karakter hebben op eigen middelen van de ontvangende partij.
   • Maak optimaal gebruik van overheidssubsidies die aansluiten op onze eigen ambities.
   • Kijk naar schaalvoordelen door middel van een eenduidig en efficiënt inkoop- en aanbestedingsbeleid maar houd oog voor een goede balans tussen prijs en kwaliteit.
   • Koop waar mogelijk en passend lokaal
 • Veiligheid

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De Bijbel laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van de inwoners van het land. Zo heeft ook een lokale overheid de plicht zich hiervoor in te zetten. Zij dient op te treden tegen ontwikkelingen, organisaties of personen die deze veiligheid met voeten treden of haat bedreigen.
  • Overheid en inwoners dienen samen te werken aan een veilige en leefbare omgeving, elk vanuit eigen verantwoordelijkheden. De overheid staat voor een duidelijke handhaving van normen en waarden. Handhaving en preventie dienen in evenwicht te zijn. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is noodzakelijk.
  • Er kan geen sprake zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, indrink-gelegenheden, gokhallen of prostitutie. Gedogen is geen oplossing, want dat creëert alleen maar nieuwe problemen. De overheid stelt grenzen aan wat wel en niet mag en wordt geacht oog te hebben voor onderliggende problemen.
  • Het is een belangrijke taak om criminaliteit en overlast tegen te gaan. De gemeente speelt daarin een centrale rol maar ook inwoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Met elkaar kunnen we meer doen tegen ongewenst gedrag.
  • Onder- en bovenwereld raken in toenemende mate met elkaar verweven (ondermijning). Ook de gemeente speelt een essentiële rol in het ontdekken en tegengaan van deze ontwikkeling.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Blijf alert op bijzondere risico’s van grote infrastructuur (snelweg, spoor, kanaal) en brandstofopslag.
   • Geef blijvende aandacht aan de bestrijding van kleine criminaliteit en blijf alert op nieuwe vormen van criminaliteit.
   • Onderzoek en ontwikkel een integraal beleid tegen radicalisering.
   • Bewaak de rust in de openbare ruimte en handhaaf de orde
   • Ontwikkel en implementeer een uitsterfbeleid voor seksinrichtingen en gokhallen.
   • Zorg voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
   • Faciliteer voorlichting op scholen rond loverboys, cyberpesten, internetgedrag, etc.
   • Houd het blowverbod in stand en breid dit, waar nodig, uit.
   • Bestrijd het gebruik van alcohol, (synthetische) drugs en lachgas door middel van preventie en controleer streng op naleving vooral wanneer het gebruik onder jongeren betreft.
   • Stel waar passend of noodzakelijk een verbod in tegen het gebruik van alcohol, (synthetische) drugs en lachgas in de openbare ruimte.
   • Bied programma’s aan om verslaving (waaronder ook gameverslaving) te voorkomen of daarvan te herstellen in het bijzonder op scholen (denk aan Chris & Voorkom).
   • Pak kindermishandeling en huiselijk geweld aan, geef daaraan prioriteit en zie erop toe dat meldingen op juistheid worden onderzocht. Houd door middel van een gecertificeerde instelling toezicht op goed feitenonderzoek bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen.
   • Geef blijvend aandacht aan en signaleer mogelijkheden om de sociale cohesie verder te versterken.
   • Stimuleer deelname aan vrijwillige- en jeugdbrandweer.
   • Zorg dat handhaving qua capaciteit en deskundigheid op niveau is.
 • Leefomgeving

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De Bijbel heeft oog voor de schoonheid van de schepping in het groot maar ook voor de rust die kan uitgaan voor een verzorgde leefomgeving. Wij hebben als bewoners van deze aarde een bijzondere opdracht meegekregen en wel om haar te bewerken én te bewaren. Daaronder valt de instandhouding van bijvoorbeeld biodiversiteit.
  • Welvaart wordt gezien als een zegen van God wanneer deze wordt gebruikt voor het welzijn van mensen en met oog voor de draagkracht van de aarde. Bij alles wat zich in onze leefomgeving afspeelt dient daarom oog te zijn voor wat voldoende is, ook als het gaat om wonen, vervoer, afval en energie (rentmeesterschap).
  • De overheid moet zorgdragen voor een goede infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en telecommunicatie, zodat inwoners economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen.
  • Een schone leefomgeving die voldoet aan hoge kwaliteit draagt bij aan het welzijn en het woonplezier van inwoners. Met elkaar kunnen we meer doen tegen vervuiling van onze leefomgeving. Onze leefomgeving staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een groter geheel. Daarom moet op dit punt met de ons omliggende gemeenten worden samengewerkt. Hierbij kan de aanpak ‘Schoon, heel en veilig’ zoals die in Maarssenbroek wordt toegepast in de hele gemeente worden toegepast.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Geef binnen het gebiedsgericht werken dorpskernen de ruimte om eigen prioriteiten te stellen.
   • Voorkom dat de leefomgeving rommelig wordt door bewustwording te stimuleren en op naleving te handhaven. Dit geldt ook voor het optrekken van bouwsels of verloedering van bestaande bebouwing.
   • Betrek inwoners waar mogelijk bij inrichting en onderhoud, denk aan adoptiegroen.
   • Ga zorgvuldig om met de natuur in en om Stichtse Vecht en werk nauw samen met de daarin relevante partijen en bevorder waar mogelijk deze verbanden.
   • Stimuleer particuliere initiatieven tot het verbeteren van de leefomgeving in en om het huis.
   • Zie erop toe dat winkels, scholen en inwoners de toegang schoon houden.
   • Bevorder bewustzijn rond de negatieve gevolgen van houtstook voor de gezondheid
   • Bevorder kennis omtrent de effecten van houtstook in dicht bewoonde gebieden
   • Bevorder milieubewust gedrag bij inwoners, bedrijven en op scholen.
   • Handhaaf de opruimplicht voor honden- en paardenpoep in de openbare ruimte.
   • Onderken het belang van begraafplaatsen, onderhoud deze goed maar steun ook (particuliere) initiatieven om het onderhoud over te nemen..
   • Zorg voor voldoende betaalbare begraafplaatsen en laat deze tenminste 30 jaar onaangeroerd en houd verlenging tegen betaalbare tarieven mogelijk.
   • Blijf aangesloten bij organisaties die ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart kritisch volgen.
   • Blijf inzetten op initiatieven die van Stichtse Vecht een rookvrije gemeente maken.
 • Wonen

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Ook al is Stichtse Vecht in omvang de vierde gemeente van de provincie Utrecht, de verspreid liggende kernen waaruit zij bestaat, dienen centraal te staan bij alle beleidskeuzes. De eigenheid van woonkernen moet worden bewaard, bewaakt en bevorderd. Daarbij is de inbreng van lokale bewoners van wezenlijk belang. Door tijdige participatie worden langdurige (en kostbare) juridische procedures voorkomen. Wijken, buurten, dorpen en woonkernen moeten eigen prioriteiten kunnen stellen,
  • Woonkernen hebben van elkaar afwijkende behoefte aan woningen. Laat in het gemeentelijk beleid ruimte voor dit onderscheid. Beperk daarbij het inbreiden. Maak binnen de bebouwde omgeving meer ruimte voor zones van natuur, parken, grasvelden, struwelen en dergelijke (geperforeerd bebouwing). Wanneer er wordt gebouwd, pas dan een landelijke vorm van bouwen toe, waarbij er meer ruimte is voor groen en rust.
  • De woonopgave zal de komende jaren alleen nog maar groeien. Deze is dermate groot dat alleen inbreiden of bouwen langs de rode contouren niet voldoende kwalitatief goede woonomgevingen oplevert. Laat mogelijkheden voor de start van een nieuw dorp open.
  • De ChristenUnie-SGP ziet in alternatieve woonvormen kansen voor milieubewuste mensen, kleine huishoudens, studenten, statushouders, ouderen, mantelzorgers, mensen die nu illegaal wonen op recreatieterreinen en mensen die na een scheiding naar een passende, betaalbare woonplek op zoek zijn.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Betrek structureel alle relevante belangengroepen bij de totstandkoming van bestemmingsplannen/omgevingsvisie en beleidsnotities en laat hen zelf bepalen of zij van hun invloed gebruik willen maken.
   • Tracht als gemeente optimale invloed te behouden bij de invulling van bouwplannen en laat dit niet geheel over aan projectontwikkelaars.
   • Voorkom zo veel als mogelijk aantasting van de Vechtoevers.
   • Koester en bescherm de natuurlijke en historische waarden van de dorpskernen.
   • Houd bij nieuwbouwprojecten serieus rekening met een gezonde balans tussen wonen en open ruimtes voor groen, water en rust.
   • Benut de mogelijkheden aan de randen van dorpskernen als middel om een meer natuurlijk verloop tussen natuur en bewoning te realiseren.
   • Blijf het woonbeleid afstemmen op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.
   • Faciliteer zoveel mogelijk dat woningen levensloop bestendig worden gebouwd of gemaakt.
   • Stimuleer de bouw van woningen voor senioren en bejaarden.
   • Stel hoge eisen aan het bouwen en renoveren waar het circulariteit betreft.
   • Blijf streven naar nul-op-de-meter.
   • Onderzoek mogelijkheden om grond beschikbaar te stellen voor het coöperatief verbouwen van groenten en fruit.
   • Ontwikkel beleid met betrekking tot het vraagstuk van bodemdaling en onderzoek of op, voor bodemdaling gevoelige plaatsen, bebouwing nog wel realistisch is.
   • Onderzoek mogelijkheden om te bouwen op water.
   • Bied wijken, buurten, dorpen en woonkernen mogelijkheden om eigen prioriteiten kenbaar te maken en vorm te geven,
   • Ontwikkel beleid voor het behoud en de stimulering van goede met detailhandel gevulde winkelstraten en -centra ter bevordering van het woonplezier.
   • Ga verder met de vernieuwing van het Gebiedsgericht Werken.
   • Houd in een generieke Woonvisie voor de gemeente ruimte voor nuancering(en) per woonkern.
   • Onderzoek mogelijkheden voor het starten van een nieuw(e) dorp(skern)
   • Bevorder een brede variatie aan bewoners van buurten en wijken.
 • Vervoer

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De lokale middenstand in samenwerking met lokale verenigingen en lokaal bestuur wordt gestimuleerd om zelf de promotor te worden van veilig en milieuvriendelijk verkeer naar de winkel. De distributie van goederen moet worden afgestemd op schooltijden en de ritmiek van spits- en daluren. Bevoorradingsverkeer op zondag moet worden tegengegaan.
  • De ChristenUnie-SGP streeft naar vermindering van auto- en vrachtverkeer door de Brugstraat in Breukelen én een goede ontsluiting van het achterland, door middel van de aanleg van een geschikte oeververbinding, hetgeen praktisch neerkomt op de aanleg van een tweede Vechtbrug zo dicht mogelijk bij het centrum van Breukelen.
  • Er moet aandacht zijn voor veilig fietsen in het buitengebied. Dit geldt voor zowel het toeristisch gebruik van fietsroutes maar in het bijzonder ook in verband met de veiligheid voor schoolgaande kinderen en woon-werk-leef verkeer tussen woonkernen onderling.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Ontmoedig particulier autogebruik en stimuleer de aanleg van faciliteiten voor deelauto’s.
   • Bevorder veilige deelname van fietsers aan het verkeer, ook in het buitengebied, door middel van verlichting en goede zichtlijnen.
   • Geef fietsers ruimhartig voorrang in plannen en bij praktische uitwerkingen.
   • Zorg voor voldoende fietsenstallingen bij openbare voorzieningen en recreatiegebieden.
   • Ontwikkel een lokale fietsagenda vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsen.
   • Bevorder de aanwezigheid en het gebruik van openbaar vervoer ook binnen de gemeentegrenzen.
   • Zoek steeds naar mogelijkheden om overlast als gevolg van parkeren te beperken.
   • Blijf verplichtingen met betrekking tot het scholierenvervoer royaal nakomen.
   • Stimuleer en bevorder gezonde zero-emissie mobiliteit met parkeerbeleid, vergunningen en een, slimme en snel-laad infrastructuur.
   • Bevorder het gebruik van stille vrachtauto’s bij aan- en afvoer van goederen ten behoeve van winkels.
   • Pak het te hard rijden in woonkernen streng aan.
   • Blijf aandacht geven aan de bevordering en instandhouding van een gezonde leefomgeving om en nabij de A2.
   • Blijf inzetten op het terugdringen van verkeersslachtoffers.
   • Breid het aantal wandelroutes uit, zorg voor kwaliteit in beleving, rust en goed onderhoud.
 • Afval

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • In de basis moet de hoeveelheid afval worden teruggedrongen. Het scheiden van afval bij de bron is vooralsnog de meest effectieve oplossing.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Stimuleer en ontwikkel programma’s om het ontstaan van afval te beperken.
   • Geef prioriteit aan het tegengaan van zwerfafval.
   • Blijf meedoen aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
   • Promoot en stimuleer hergebruik via kringloopwinkels en afval scheidingsstations.
   • Realiseer één afvalscheiding station maar biedt ook mogelijkheden om veel voorkomend afval in de buurt te kunnen (blijven) inleveren.
 • Klimaat en energie

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Onze samenleving kan niet zonder energie. De ons ter beschikking staande hulpbronnen zijn niet onuitputtelijk. Dit vraagt van inwoners en bedrijven een bewust omspringen met energie.
  • Er is inmiddels geen aansluitplicht meer voor gas op woningen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. De ChristenUnie-SGP is voor goed rentmeesterschap. We zien wel uitdagingen in de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze ambitie in het bijzonder waar het gaat om bestaande bouw.
  • De ChristenUnie-SGP staat positief tegenover het voornemen om als Stichtse Vecht in 2030 klimaatneutraal te zijn. Of daarbij windmolens moeten worden ingezet is voor ons niet vanzelfsprekend onder andere omdat Stichtse Vecht zich laat voorstaan op het landelijke karakter van de gemeente. Aanleg van zonnepanelen op daken verdient de voorkeur. De ChristenUnie-SGP is tegen de aanleg van zonneweides ten koste van landbouwgronden. Daarnaast moeten alternatieve en nieuwe vormen van energie serieus worden onderzocht en benut. Maar ook terugdringen van het gebruik van energie verdient meer aandacht. Andere vormen van energieopwekking naast wind- en zonne-energie moeten niet bij voorbaat worden uitgesloten.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Bevorder het terugdringen van energiegebruik door inwoners en bedrijven. Help inwoners en bedrijven minder energie te gebruiken en alternatieven te vinden bij voorkeur via één loket.
   • Maak energieverbruik een belangrijk aandachtpunt in de omgevingsvisie.
   • Bevorder dat men anders gaat verwarmen en zuiniger en/of anders gaat rijden.
   • Zet verder in op (persoonlijke) energiecoaches, die inwoners en bedrijven op weg helpen in de wereld van technische mogelijkheden en subsidies.
   • Wees terughoudend met de inzet van grote windturbines maar geef ruimte aan windmolens van beperkte hoogte.
   • Streef het klimaatneutraal zijn in 2030 na op een economisch verantwoorde wijze en zo veel mogelijk aansluitend op landelijke ontwikkelingen.
   • Sta open voor de inzet van alternatieve vormen van energieopwekking.
   • Wees realistisch bij plannen om te komen tot gasvrij wonen.
   • Stimuleer duurzaamheid en geef als gemeente het goede voorbeeld.
 • Sociaal

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De Bijbel leert ons als samenleving oog te hebben voor de kwetsbaren onder ons. Omzien naar onze naaste is geboden en blijft daarom een speerpunt waar het gaat om de samenleving in wijk, buurt, dorp of woonkern. Werk is een middel om de talenten die God ons heeft gegeven te gebruiken. Het is een middel om inkomen te verwerven en daarmee te voorzien in onze eigen levensbehoeften en die van anderen. Maar werk dient niet uitsluitend daartoe. Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een gepast besef van eigenwaarde.
  • Wij behoren gastvrij te zijn jegens vreemdelingen, hetzij vluchtelingen, asielzoekers of statushouders. Als samenleving hebben wij daarin een eerste verantwoordelijkheid. Maar ook de overheid wordt geacht naar de geest van deze oproep te handelen. Wij zien de problemen waarvoor de internationale gemeenschap zich ziet gesteld, maar we zijn ons ook bewust van wat deze gastvrijheid van inwoners van Stichtse Vecht vraagt. We zien het als een plicht van de gemeente om de landelijke overheid hierop te attenderen.
  • Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn kwetsbare inwoners met extra zorg te omringen. Ook kwetsbare inwoners moeten in staat worden gesteld hun eigen levenspatroon vorm te geven. We moeten ook aandacht hebben voor de sterk groeiende groep alleenstaande ouderen en de toenemende psychische problemen onder jongeren.
  • Voorzieningen zoals dorpshuizen spelen daarbij een belangrijke rol. Belemmeringen om te participeren in de samenleving moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.
  • Wij staan voor een inclusieve samenleving. Uitsluiting van participatie op grond van eigenschappen of overtuigingen waarin mensen zich van elkaar onderscheiden vinden we onaanvaardbaar. Een en ander binnen de kaders die wettelijk zijn vastgelegd.
 • Maatschappelijke ondersteuning

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Laat de zorg zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte van de zorgvrager. Dus denken vanuit de zorgvrager. Deze (vorm van) aandacht mag niet verloren gaan wanneer schaalvergroting van instellingen wordt overwogen. Waar informele zorg ontbreekt of tekort schiet, zorgt de overheid voor een goed vangnet.
  • Zorg kan wat de ChristenUnie-SGP betreft van toepassing zijn op alle aspecten van het leven. Van de wieg tot het graf. Dus onder andere, maar niet beperkt tot, gezinsondersteuning, hulp bij de ontwikkeling, aanpassen van woningen, mantelzorg, zorg bij een waardig levenseinde.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Interpreteer zorg in de volle breedte. Garandeer de vrijheid van keuze voor zorg die aansluit op levensovertuiging.
   • Maak gebruik van initiatieven vanuit de samenleving5 om de sociale cohesie in wijken, buurten, dorpen en woonkernen te versterken, hulpvragen te signaleren en zorg te verlenen of in te schakelen.
   • Zorg dat de beschikbare regelingen inzichtelijk en toegankelijk zijn.
   • Hanteer de zorgvraag van inwoners als uitgangspunt bij het toewijzen van zorg.
   • Stel hulpvragers maximaal in de gelegenheid om de regie over hun zorg in eigen hand te nemen of te houden.
   • Bied ook vraag-gestuurde maatwerkoplossingen aan, aan mantelzorgers. Richt je daarbij op een adequate informatievoorziening, steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers, lotgenotencontacten en de inzet van mantelzorgmakelaars.
   • Ondersteun jongeren die mantelzorger zijn optimaal, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
   • Bevorder het contact tussen de verschillende generaties.
   • Stimuleer goede ideeën rondom de aanpak van eenzaamheid en depressie met een waarderingssubsidie.
   • Discrimineer niet op basis van levensbeschouwing of godsdienstige richting waar het gaat om de bekostiging van identiteitsgebonden zorg.
   • Toets kwaliteit van verleende zorg bij cliënten.
   • Faciliteer (de ontwikkeling van) een aanbod van relatiecursussen
   • Benut de mogelijkheden van een gezinsbuddy als gezinsondersteuning.
 • Arbeidsparticipatie

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Arbeid is een mogelijkheid om te voorzien in levensonderhoud. Een gezinsverantwoordelijkheid mag echter door een plicht tot werken niet in het gedrang komen. Iedereen heeft echter wel de opdracht zo veel mogelijk zelf in eigen levensonderhoud te voorzien. Er zijn echter ook mensen voor wie betaalde arbeid niet vanzelfsprekend is. (Financiële) ondersteuning door de gemeente moet worden gezien als een vangnet voor die gevallen waar het (tijdelijk) niet lukt. De regelingen zijn niet bedoeld als vervanging van inkomen. Wij vinden dat bij het ontvangen van een uitkering een (maatschappelijke) tegenprestatie mag worden gevraagd. Daarbij kan vrijwilligerswerk als tegenprestatie worden aangemerkt. Wij denken dat iedereen iets nuttigs kan inbrengen of bijdragen.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Geef medewerkers van Kansis tijd om ‘cliënten’ te trainen om hun kans op doorstroom richting de arbeidsmarkt te vergroten.
   • Zet niet kostenbesparing centraal maar zinvolle arbeid.
   • Creëer kansen voor mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
   • Zet primair in op preventie bijvoorbeeld door middel van (schuld)hulp (bij administratie) en buurtbemiddeling.
   • Wees zeer zorgvuldig bij het vragen van een tegenprestatie bij een uitkering.
   • Betrek het sociale netwerk, kerken, voedselbanken en andere maatschappelijke organisaties actief bij het gemeentelijk armoedebeleid. Geef ze de kans om, ook in de preventieve fase, mee te denken over, en bij te dragen aan een oplossing.
   • Onderzoek alternatieve vormen van bijstand om het effect van de bijstandsfuik te verminderen.
   • Stimuleer, faciliteer en bevorder geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid.
   • Ontzie éénoudergezinnen zo veel mogelijk.
   • Maak een actieplan om prioriteit te geven aan de aanpak van jeugdwerkloosheid.
   • Voer pilots uit om de schuldhulpverlening eenvoudiger te maken en het aantal jongeren dat met (langdurige) schulden te maken heeft te verlagen.
   • Sta open voor alternatieve oplossingen ter voorkoming en bestrijding van schulden zoals Schuldhulpmaatje.
   • Stimuleer financiële educatie op scholen.
   • Faciliteer sociale ondernemingen, die zich als primair doel hebben gesteld, maatschappelijke problemen op te lossen, maximaal.
   • Geef specifiek aandacht aan de reclassering van ex-gedetineerden.
   • Armoede in welke vorm dan ook moet worden voorkomen en bestreden.
 • Vluchtelingen en statushouders

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De werkelijkheid van dit moment is dat vluchtelingen en asielzoekers zich in Nederland melden en dat gemeenten in de opvang een actieve verantwoordelijkheid hebben. In het bijzonder mensen die vanwege vervolging of oorlogsgeweld huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. Statushouders vragen een aanpak die is gericht op snelle integratie.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Zorg voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zolang ze (nog) in Nederland zijn.
   • Koppel met name jongeren (studenten) aan statushouders en steun (financieel) maatjesprojecten die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
   • Neem actief verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders. Realiseer indien nodig extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen.
   • Omarm initiatieven vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen.
   • Schakel het bedrijfsleven in, daag hen uit en maak het aantrekkelijk om statushouders in dienst te nemen.
   • Heb oog voor de draagkracht van de wijk, de buurt, het dorp of de woonkern.
 • Samenleving

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De Bijbel stelt de mens centraal als liefdesobject van God. Voor de mens heeft Hij samenlevingsverbanden gegeven waarbinnen zij opgroeien, zich ontwikkelen, verantwoordelijkheden op zich nemen, kunnen zorgen voor elkaar, soms ook zorg nodig hebben, oud mogen worden en in alle rust mogen sterven. Dit zijn de aspecten waarvoor in dit programma aandacht wordt gevraagd.
  • De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat verschillende groepen in de samenleving met elkaar in gesprek komen. Sociale cohesie ontstaat pas als er sprake is van wisselwerking tussen inwoners van een wijk, buurt, dorp of woonkern, wanneer onderlinge solidariteit wordt ervaren en er sprake is van betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening dat kerken en (sport)verenigingen al een belangrijke en voorbeeldige bijdrage leveren aan de samenleving. De ChristenUnie-SGP vindt dat de wettelijke eigen, onafhankelijke positie van kerken volledig moet worden gerespecteerd.
  • Als inwoners van de gemeente Stichtse Vecht zijn we geen losse individuen die met de rug naar elkaar toe staan. De ChristenUnie-SGP staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen telt mee en moet kunnen meedoen. We functioneren allen in verschillende samenlevingsverbanden en zijn daarbinnen op verschillende manieren op elkaar aangewezen. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven, verenigingen en instellingen van velerlei aard vormen de basis van die samenleving. De ChristenUnie-SGP wil daarom ruim baan geven aan verbanden waarin omzien naar elkaar gestalte krijgt.
  • Religieuze en culturele verschillen kunnen tot spanningen leiden in de samenleving. Maar het is onze overtuiging dat diversiteit de samenleving ook kan versterken, mits mensen elkaar de ruimte geven en reële verschillen respecteren. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en voor een royale naleving op gemeentelijk niveau van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs.
  • Corona heeft een ontwrichtende werking op de cohesie in de samenleving en een enorme impact op de economie. De overheid moet ruimhartig blijven met het verstrekken van middelen en faciliteren van mogelijkheden om deze situatie het hoofd te blijven bieden en naar wij hopen daarvan spoedig weer te kunnen herstellen.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Concretiseer aandacht voor verschillende belangengroepen, door hen bij alle fasen waarin beleid of uitvoering(sregels) tot stand komen op passende wijze te betrekken en vooraf gestelde invloed daarop te geven. Maak deze participatie transparant en inzichtelijk bij de besluitvorming.
   • Blijf de inzet van vrijwilligers waarderen.
   • Blijf de samenleving wijzen op haar eigen verantwoordelijkheid in het onderhouden en uitbouwen van de sociale cohesie.
   • Wees ruimhartig met regelingen ter bestrijding van de negatieve gevolgen van Corona op samenleving en economie.
   • Blijf werken aan toegankelijk in allerlei opzichten voor mensen met een beperking.
   • Stel zo snel mogelijk een kerkenvisie6 op in samenspraak met betrokken inwoners.
 • Gezin

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Het gezin is de natuurlijke omgeving voor kinderen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Scholen of andere instellingen zijn aanvullend. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde omgeving vormen. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren, het sociale netwerk. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het versterken van de positie van het gezin.
  • Sport speelt in onze huidige samenleving een belangrijke rol. Veel mensen genieten van het beoefenen van een sport of zijn daarbij actief betrokken. De ChristenUnie-SGP ziet hierin voor de gemeente uitsluitend een faciliterende rol. Dat neemt niet weg dat sport een gunstige invloed kan hebben op het terrein van gezondheid, integratie, bevorderen van gemeenschapszin, e.d.
  • De ChristenUnie-SGP vindt dat cultuuronderwijs een impuls moet krijgen. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Ondersteun ouders maar laat hen primair verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kinderen.
   • Bied ruimte aan mogelijkheden om ouders in of bij het huis van hun kinderen te laten wonen.
   • Bied waar nodig ondersteuningsprogramma’s voor ouders en kinderen.
   • Ga verdere verschraling van het aanbod en locaties van bibliotheken tegen.
   • Omarm initiatieven die het functioneren van het gemeentebestuur dichter bij de jeugd brengen.
   • Geef blijvend aandacht aan veiligheid rond scholen en op school-huis routes, ook in het buitengebied.
   • Faciliteer (de ontwikkeling van) een aanbod van relatiecursussen.
   • Zet actief in op mogelijkheden van een gezinsbuddy als gezinsondersteuning of waarbij ouders andere ouders ondersteunen.
   • Onderzoek mogelijkheden van ‘buurtgezinnen’ waar kinderen voor een kort moment een veilige en vertrouwd onderkomen vinden wanneer de situatie thuis daarom vraagt.
   • Ontwikkel met professionals uit het veld preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties maar daarnaast ook op hulp als een scheiding onvermijdelijk is.
   • Ondersteun de werving van pleegouders.
   • Garandeer de vrijheid van keuze voor zorg die aansluit op levensovertuiging en wijs inwoners actief op de mogelijkheid van PGB.
 • Jongeren

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • De ChristenUnie-SGP ziet jongeren graag gezond opgroeien en steunt daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren. Jongeren hebben ruimte nodig, de ChristenUnie-SGP wil ze die ruimte bieden en daarbij voorzieningen voor de jeugd realiseren. De woonomgeving moet voor jongeren een positieve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke veilige wijken, waar ruimte is om te spelen en te sporten en om elkaar te ontmoeten.
  • Het jeugdbeleid vraagt om visie en regie en niet alleen het stroomlijnen van processen. Vooral de beleidsterreinen onderwijs, veiligheid, volksgezondheid en zorg moeten onderling worden afgestemd om te komen tot een succesvol jeugdbeleid.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Laat sport en bewegen voor jongeren een speerpunt blijven in het gemeentelijke sportbeleid.
   • Stel een jeugdlintje in en reik deze onderscheiding ieder jaar uit aan jongeren, die van bijzondere waarde zijn geweest voor de samenleving.
   • Ontwikkel de ingezette persoonlijke aanpak van overlast veroorzakende jeugd verder.
   • Betrek waar mogelijk jongeren bij alle thema’s die in de gemeente spelen waaronder milieu en huisvesting. Doe dit op een wijze die aansluit op hun belevingswereld. Jongeren zijn immers de toekomst.
   • Leg, in samenspraak met bewonersgroepen, eigentijdse speelvoorzieningen aan of breid waar mogelijk deze uit om buiten spelen te bevorderen maar ga realistisch om met de kosten voor onderhoud en vervanging.
   • Zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Hierbij moet er vooral aandacht zijn voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen en stages.
   • Zorg bij huisvesting van onderwijs voor een goed binnenklimaat (zeker met het oog op Corona) en een schone omgeving.
   • Stimuleer in samenwerking met lokale bedrijfsleven het techniekonderwijs op scholen.
   • Koop Jeugdhulp niet alleen in op basis van prijs, maar ook op kwaliteit en aansluiting bij identiteit.
   • Bundel de krachten voor een goed verloop van de 1001 eerste cruciale dagen van een kind.
   • Faciliteer voorlichting over digi-veiligheid (gezond omgaan met internet en sociale media) op scholen en aan ouders.
   • Ga door met het project Jongeren op Gezond Gewicht. (JOGG).
   • Voorkom langdurig schoolverzuim.
   • Betrek jongeren actief bij het werk van de gemeente(raad).
 • Ouderen

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Onderzoek heeft uitgewezen dat een gezonde leefstijl en mee blijven doen tot op hoge leeftijd een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden. Deze bevindingen mogen wat de ChristenUnie-SGP betreft leidend worden beschouwd bij de aandacht voor ouderen in onze gemeente.
  • Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd. Vaak ontstaat door lichamelijke of mentale klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie-SGP heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. In het licht van de discussie over ‘voltooid leven’ maakt de ChristenUnie-SGP zich sterk voor de bevordering van het inzicht dat ouderen niet een bron zijn van zorg maar een bron van (levens)wijsheid en vreugde. Zorg ervoor dat ouderen ervaren dat zij ertoe doen, erbij horen en worden gewaardeerd.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Laat sport en bewegen voor ouderen een speerpunt blijven in het gemeentelijke sportbeleid.
   • Betrek ouderen evenzogoed bij de totstandkoming van beleid en uitvoering(sregels).
   • Breng vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties standaard, maar in overleg, een bezoek aan ouderen boven de 75 jaar om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen.
   • Maak ‘zingeving’ bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp. Maak indien mogelijk passend gebruik van deskundigheid van kerken of andere (religieuze) organisaties.
   • Maak de website van de gemeente ‘ouderenproof’. Maak per kern een sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is en actualiseer deze regelmatig.
   • Faciliteer cursussen om (ook) ouderen meer digitaal-vaardig te maken.
   • Stimuleer initiatieven vanuit de samenleving die ontmoeting mogelijk maken.
   • Blijf aandacht houden voor de impact van Alzheimer en dementie (niet exclusief bij ouderen).
 • Mantelzorgers

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie-SGP in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden. Maar ook informele zorg vanuit de buurt en/of kerken kan daarbij in overweging worden genomen. Zorg dat samenredzaamheid praktisch mogelijk wordt en dus inwoners er voor elkaar kunnen zijn. Samen redzaam ben je als inwoners met en voor elkaar.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Wijs (toekomstige) mantelzorgers actief op mogelijkheden tot ondersteuning maar informeer ook proactief naar eventuele behoefte aan ondersteuning.
   • Ontwikkel een visie op zorg door maatschappelijke organisaties met vrijwilligers en de manier waarop die aansluit op of haar aandeel neemt in de professionele zorg.
   • Faciliteer de coördinatie van zorg door maatschappelijke organisaties die werken op basis van vrijwilligers.
   • Voer het mantelzorgcompliment blijvend in.
   • Faciliteer nieuwe initiatieven voor dagbesteding/activering. (vergunningen, huisvestiging en beschikkingen)
 • Economie

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • Economische groei is geen doel op zich maar hoort dienstbaar te zijn aan het welzijn van de inwoners van Stichtse Vecht. Bedrijvigheid bevordert de economische ontwikkeling in onze gemeente. Bij deze bedrijvigheid denkt de ChristenUnie-SGP ook aan ambachtelijke bedrijven, kleine industrie, arbeidsintensief kleinbedrijf en zzp-ers. Wonen en werken worden op die manier meer met elkaar in verbinding gebracht. De ChristenUnie-SGP staat een beleid voor dat is gericht op spreiding van werkgelegenheid en behoud van kleinschalige industriële bedrijvigheid in of nabij de woonkernen.
  • De ChristenUnie-SGP is voorstander van vestiging van bijvoorbeeld weide- en landwinkels waar streekeigen producten worden verkocht. Het betreft hier uitdrukkelijk niet de vestiging van winkelcentra. We zijn voorstander van het lokaal winkelen en doen van boodschappen, de zogenaamde streekeconomie. Een bloeiende middenstand is belangrijk voor de leefbaarheid, sociale veiligheid, gemeenschapsvorming en een prettig woon- en werkklimaat.
  • De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied. Tegelijkertijd is deze bedrijfstak in ontwikkeling door schaalvergroting, verbreding (nevenactiviteiten) en verdieping (biologische landbouw). Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er een toekomstperspectief voor de landbouw wordt geboden, waarbij alle belangen in het buitengebied worden gewogen en alle belanghebbenden worden betrokken. Wees zuinig op onze agrariërs.
  • De ChristenUnie-SGP is om zowel principiële als maatschappelijke redenen tegen de zondagsopenstelling van winkels. Dit omdat de zondagsheiliging een geschenk van God is, omdat het ruimte geeft aan zowel persoonlijke geloofsbeleving, ongestoorde kerkgang en om in de samenleving als geheel het ritme van werk en rust te koesteren. Het voorkomt tevens een verslechtering van de concurrentiepositie voor de kleine winkelier/ondernemer en leefbaarheid in de kernen. Denk daarbij ook aan beklemmende werkdruk en ruimte voor samen leven.
  • Cultuur manifesteert zich op tal van manieren in onze samenleving. We zijn trots op het culturele erfgoed in de vorm van onder andere gebouwen, stadsgezichten en waardevolle landschappen. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de overheid in deze een taak heeft om dit voor het nageslacht te behouden.
  • De lokale media is van grote waarde voor de samenleving. De ChristenUnie-SGP draagt deze media een warm hart toe. Zij heeft respect voor de vrijwilligers die zich inzetten voor goede nieuwsvoorziening en kritische kanttekeningen bij het bestuur van de gemeente. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de samenleving dit belang dient te onderschrijven.

  • Wat wij van de gemeente verwachten

   • Bevorder de kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen.
   • Zorg voor een goede ontsluiting van bedrijventerreinen op alle aspecten van infrastructuur (fysiek transport, energie, data, etc.)
   • Voorzie in benodigde randvoorwaarden om beroepen aan huis mogelijk te maken.
   • Trek vooral bedrijven aan die (toekomstvaste) werkgelegenheid opleveren.
   • Stimuleer samenwerking tussen beroepsopleidingen en bedrijven.
   • Bevorder ondernemerschap en deelname van lokale bedrijven bij aanbestedingen (streekeconomie).
   • Faciliteer projecten die arbeidsplaatsen opleveren (bijvoorbeeld repair cafés en recycle werkplaatsen), coöperatieve akkerbouwprojecten (volkstuinen nieuwe stijl) en soortgelijke projecten.
   • Stimuleer en faciliteer initiatieven die de lokale economie versterken.
   • Onderzoek mogelijkheden tot de invoering van lokale circulaire bankrekeningen.
   • Bevorder de ontwikkeling van volwaardige en met breed aanbod gevulde weekmarkten.
   • Geef eigenaren van monumenten en ander cultureel erfgoed in goede samenspraak de ruimte om de exploitatie sluitend te houden.
   • Dring vrachtverkeer op zondagen terug.
   • Ondersteun initiatieven ter bevordering van het toerisme maar bescherm dat wat Stichtse Vecht haar toeristische en recreatieve waarde geeft.
   • De agrarische sector heeft op veel gebieden in de gemeente het primaat. Blijf daarom in nauw overleg met haar vertegenwoordigers waar het gaat om de omgevingsvisie, zonnevelden etc.
   • Bevorder de invloed van de gemeente Stichtse Vecht in de Economic Board Utrecht.
   • Zorg dat er voldoende ruimte en tijd is voor rust.
   • Maak gebruik van initiatieven vanuit de samenleving om de lokale economie te versterken.
   • Bevorder dat ondernemers hun medewerkers de ruimte geven om zich in te zetten voor de vrijwillige brandweer, in het bijzonder in de dag bezetting van de brandweer.
 • Epiloog

  Laatst gewijzigd op: 01-02-2022

  • In een samenleving waar betrokkenheid onder druk staat, wil dit programma antwoord geven op de vraag hoe een Bijbels genormeerde politiek kan ‘verbinden’ en bij mensen het besef versterken erbij te horen, ertoe te doen, serieus te worden genomen. Goed SAMEN leven probeert praktisch te maken wat in de Bijbel staat: ‘God lief hebben met hart, ziel en verstand en de naaste als onszelf’. Vanuit deze opdracht willen wij bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van de gemeente Stichtse Vecht.