Stedelijke vergroening

groenestadvrijdag 03 maart 2017 14:31

Enige tijd geleden organiseerde de fractie ChristenUnie-SGP een inloop moment tijdens haar factievergadering met als thema 'stedelijke vergroening'. Dat deden wij in het kader van de 'Agenda Vergroening Stichtse Vecht' waaraan wethouder Van Dort werkt en die binnenkort aan de raad zal worden voorgelegd.

Landelijke gebied!

Stichtse Vecht is een gemeente met veel landelijk gebied. Je zou kunnen stellen dat groen al goed vertegewoordigd is in onze gemeente en geen verdere aandacht behoeft. Maar natuurlijk vraagt die natuur blijvende aandacht. Het ging ons daarom nu specifiek om stedelijke vergroening.

Verstedelijking

Tegen 2050 zal ongeveer 75% van de wereldbevolking in steden leven. Dat stelt hoge eisen aan de leefbaarheid in steden. Maar ook legt het een grote verantwoordelijkheid bij bestuurders, bedrijven en burgers om te werken aan een gezonde leefomgeving. Wat de fractie betreft mogen we hier ook wel uitgaan van verstedelijkte gebieden en die hebben we in Stichtse Vecht. Overal waar huizen be elkaar staan neemt de kans op verstening toe.

Aandachtspunten

De themabijeenkomst leverde een aantal punten op die meer aandacht kunnen gebruiken.

  1. Bij bestemmingsplannen niet alleen kijken naar normen voor bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen maar ook de hoeveelheid groen in de directe omgeving van huizen.
    Verbeterde afvoer van hemelwater door minder versteende tuinen maar ook door middel van open bodembedekking voor parkeerplaatsen.
  2. Mogelijkheden van kernrandzones benutten. Dit is een manier om tot een minder scherpe afbakening van rode contouren te komen en een kwaliteisverbetering in het woon- en leefgebied te realiseren.
  3. De fractie ChristenUnie-SGP heeft de natuur hoog zitten, het is immers onderdeel van de schepping waarop we zuinig moeten zijn. Mensen mogen echter aan hun eigen leefruimte ook hoge eisen stellen. Het gaat uiteindelijk om zaken als gezondheid, het goede leven, blijdschap en geestelijke rijkdom. Een groene omgeving draagt daaraan bij.

Het gaat om mensen

De fractie ChristenUnie-SGP heeft de natuur hoog zitten, het is immers onderdeel van de schepping waarop we zuinig moeten zijn. Mensen mogen echter aan hun eigen leefruimte ook hoge eisen stellen. Het gaat uiteindelijk om zaken als gezondheid, het goede leven, blijdschap en geestelijke rijkdom. Een groene woonomgeving draagt daaraan bij.

« Terug