Verkiezingsprogramma 2018

GOED SAMEN LEVEN

Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving en vanuit onze christelijke levensovertuiging willen we als ChristenUnie-SGP de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor onze gemeente en het welzijn van haar inwoners. Voor ‘het goede’ hanteren wij de Bijbel en het daarin genoemde liefdesgebod, als richtsnoer.

Centraal in onze visie staat een dienstbare overheid. Dat vraagt om dienstbare raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren. Deze dienstbaarheid is niet alleen gericht op inwoners en bedrijven maar ook op het algemeen belang en op de publieke gerechtigheid. Dit vraagt om visie, bestuurskracht, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en daadkracht, maar ook om een participatieve houding.

Duurzaam(heid) is wat de ChristenUnie-SGP betreft een criterium bij alles wat gemeente, inwoners en bedrijven doen. In ons Basisprogramma ziet u dus geen apart hoofdstuk ‘Duurzaamheid’, omdat duurzaamheid aandacht behoeft bij alle voorstellen en standpunten.

Hieronder staan de aandachtpunten waarvoor de ChristenUnie-SGP zich in komende raadsperiode in het bijzonder wil inzetten. Voor een zeer uitgebreid programma verwijzen wij u naar ons Basisprogramma.

GOED

Wat wij van de gemeente verwachten

 • Blijf alert op nieuwe vormen van criminaliteit (waaronder ondermijning) en voer een conserverend beleid op traditionele vormen.
 • Bewaak de rust in de openbare ruimte en handhaaf de orde in het bijzonder bij (het uitgaan van) horecagelegenheden.
 • Zorg voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
 • Geef voorlichting op scholen rond loverboys, cyberpesten, internetgedrag, etc.
 • Bestrijd het gebruik van alcohol en drugs door middel van preventie en controleer streng op naleving vooral wanneer het gebruik onder jongeren betreft.
 • Bied programma’s aan om verslaving (waaronder ook gameverslaving) te voorkomen of daarvan te herstellen.
 • Bevorder veilige deelname van fietsers, in het bijzonder jeugdigen, aan het verkeer.
 • Bevorder de aanwezigheid en het gebruik van openbaar vervoer ook binnen de gemeentegrenzen.
 • Blijf aandacht geven aan de bevordering en instandhouding van een gezonde leefomgeving, ook om en nabij de A2.
 • Onderzoek herinvoering van statiegeld in de gemeente, met name op kleine plastic flessen en blikjes en overweeg aansluiting bij de Statiegeldalliantie.
 • Realiseer één centrale afvalverwerking maar bied ook mogelijkheden om veel voorkomend afval in de buurt te kunnen (blijven) inleveren.
 • Ontwikkel een strategie om de energietransitie vorm te geven en betrek inwoners, bedrijven, partners en onderwijsinstellingen daarbij.
 • Wees zeer terughoudend met de inzet van windmolens met het oog horizonvervuiling.
 • Koester en bescherm de natuurlijke en historische waarden van dorpskernen.
 • Benut de mogelijkheden van kernrandzones als middel om een meer natuurlijk verloop tussen natuur en bewoning te realiseren en onderzoek het bouwen buiten de rode contouren met name in de kleine kernen.
 • Onderzoek de mogelijkheden voor het Tiny Houses concept.
 • Geef blijvend aandacht aan veiligheid rond scholen en op school-huis routes.
 • Onderzoek mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van verouderde bedrijventerreinen.
 • Dring vrachtverkeer ter bevoorrading op zondagen terug.

SAMEN

SAMEN

Wat wij van de gemeente verwachten

 • Zorg ervoor dat identiteitsgebonden en (inter)kerkelijke hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties ingebed worden in het lokale zorgnetwerk.
 • Zet maximaal in op bekendheid met en toegang tot beschikbare regelingen.
 • Geef ruimte aan initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven, belangengroepen en kerken die verantwoordelijkheden op zich willen nemen op het gebied van zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Faciliteer en ondersteun dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen (bijv. Buurtwelzijn)
 • Onderzoek mogelijkheden voor de bouw van een verzorgingshuis in Maarssenbroek.
 • Discrimineer niet op basis van levensbeschouwing of godsdienstige richting waar het gaat om de bekostiging van geestelijke verzorging.
 • Zorg voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zolang ze (nog) in Nederland zijn.
 • Wijs mensen die mantelzorger zijn of worden, actief op ondersteuning.
 • Ga verdere uitbreiding van zondagsopenstelling van winkels tegen.

LEVEN

LEVEN 

Wat wij van de gemeente verwachten

 • Faciliteer (de ontwikkeling van) een aanbod van huwelijkscursussen.
 • Ondersteun de werving van pleegouders.
 • Betrek jongeren actief bij voor hen in aanmerking komende kortetermijnprojecten.
 • Laat sport en bewegen voor ouderen een speerpunt blijven in het gemeentelijke sportbeleid.
 • Maak ‘zingeving’ bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp. Maak indien mogelijk passend gebruik van deskundigheid van kerken of andere (religieuze) organisaties.
 • Betrek inwoners en bedrijven zoveel mogelijk bij de totstandkoming van beleid. Zorg dat beleidsparticipatie maximaal aansluit bij de ruimte die de overheid op de verschillende beleidsterreinen heeft.
 • Streef naar verlaging of consolidatie van gemeentelijke belastingen en heffingen aansluitend op de vermindering van de taken van de gemeente.
 • Onderzoek de mogelijkheid tot invoering van een ‘Groenbonus’.
 • Faciliteer zoveel mogelijk dat woningen levensloop bestendig worden gebouwd of gemaakt.
 • Ontwikkel beleid voor versterking en behoud van winkelstraten en -centra ter bevordering van het woonplezier.
 • Ondersteun jongeren die mantelzorger zijn optimaal, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
 • Stimuleer goede ideeën rondom de aanpak van eenzaamheid en depressie door middel van een waarderingssubsidie.
 • Zet bij arbeidsparticipatie niet kostenbesparing maar zinvolle arbeid centraal.
 • Ontzie éénoudergezinnen zo veel mogelijk.

Maak een actieplan om prioriteit te geven aan de aanpak van jeugdwerkloosheid.

DORP EN KERN

Loenen aan de Vecht: voorzieningen oudere jeugd, levendige middenstand, honden uitlaatgebieden en starterswoningen.

Nieuwersluis: voorzieningen, verkeer en parkeren.

Nigtevecht: woonbestemming Garsten-Noord, versterking dorpshuis, parkeren en wandelroutes.

Oud Zuilen: dorpshuis, snel internet, bedrijvigheid en verkeer.

Tienhoven eo.: winkel en voorzieningen, (sluip)verkeer, voorziening jongeren, starterswoningen, NRU-Zuilense Ring, parkeren en evenementen.

Loenersloot: voorzieningen, parkeren, (sluip)verkeer, voorzieningen jongeren en school.

Vreeland: brug(wachter), begraafplaats, afval en dorpshuis.

Kockengen: waterproof, haalbaarheid extra woningen, begraafplaats en snel internet.

Breukelen: verkeer centrum, Brugstraat en Vechtbrug (2e).

Nieuwer Ter Aa: begraafplaats, snel internet en dorpshuis.

Maarssenbroek: verzorgingshuis, park en markt.

Maarssen: parken, verkeer, parkeren en winkels.